a l g e m e n e v o o r w a a r d e n

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de klant bij herroeping
Artikel 8 - Klanten die gebruikmaken van herroeping en de kosten die daaraan verbonden zijn
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Uitvoering van de overeenkomst en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenprocedure
Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

Op deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

1. Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarbij een consument producten afneemt door middel van een overeenkomst op afstand en een ondernemer of een derde deze producten levert conform een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;

2. Herroepingstermijn: Termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van herroepingsrecht;

3. Consument: Natuurlijk persoon wiens handelingen niet worden verricht met het oog op doelen die verband houden met de uitoefening van een handels-, beroeps- of bedrijfsactiviteit;

4. Dag: Kalenderdag;

5. Duurzame drager: Elk middel - e-mails inbegrepen - dat een consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op zodanige wijze op te slaan dat het toekomstige gebruik of de toekomstige raadpleging ervan wordt vergemakkelijkt gedurende een periode die strookt met het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie vergemakkelijkt;

6. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van een overeenkomst op afstand;

7. Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan de consument aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen een ondernemer en een consument wordt gesloten in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Modelformulier voor het herroepingsrecht: Het Europese modelformulier voor het herroepingsrecht dat is opgenomen op de website van de ondernemer.

10. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor communicatie over het aanbod van de ondernemer en het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig hoeven te zijn.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Byron Jewels

Gladiator 3

2211 ZT  Noordwijkerhout

Iban: NL52 ABNA 0843 6603 25

Betalingsysteem: SISOW 

Betaalkeuze: IDeal

BIC: ABNANL2A

BTW nr: NL 168935314B01

KvK: 68350023

 

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst op afstand wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos kunnen worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van de vorige paragraaf en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos kunnen worden toegezonden.

4. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-gerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, is de tweede en derde paragraaf van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke voorwaarde die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen het aanbod goed te beoordelen. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat informatie die de consument duidelijk maakt welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in paragraaf 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer meteen elektronisch de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en een veilige webomgeving te garanderen. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer verstrekt de consument uiterlijk bij de levering van een product de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke en duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen:

- adres van de ondernemer waar de consument met zijn klachten terecht kan;

- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke verklaring betreffende de uitsluiting van het herroepingsrecht;

- informatie over garanties en bestaande service na verkoop;

- de prijs, inclusief alle belastingen op het product; de kosten van levering voor zover van toepassing, en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

- indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor het herroepingsrecht.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van de producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van ten minste 14 dagen. De ondernemer mag de consument om de reden van deze ontbinding vragen, maar de consument is niet verplicht de reden(en) van de ontbinding op te geven.

2. De in paragraaf 1 genoemde periode gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument, of door een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, of:

- indien de consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan één enkele bestelling weigeren voor meerdere producten met verschillende leveringsdata, op voorwaarde dat hij de consument hiervan duidelijk op de hoogte heeft gebracht vóór het bestelproces.

- indien de levering van een product betrekking heeft op verschillende leveringen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

Verlengde herroepingstermijn voor producten in het geval dat de consument niet op de hoogte was van het herroepingsrecht:

1. Indien de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt of indien het modelformulier niet is verstrekt, eindigt de herroepingstermijn twaalf maanden na het verstrijken van de oorspronkelijk vastgestelde herroepingstermijn op grond van de vorige paragrafen van dit artikel.

2. Indien de handelaar de consument de in de vorige paragraaf bedoelde informatie binnen twaalf maanden na de aanvangsdatum van de oorspronkelijke herroepingstermijn heeft verstrekt, eindigt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn

1. Tijdens de herroepingstermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij mag het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de doeltreffendheid van het product te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts op dezelfde manier mag behandelen en inspecteren als hij in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van zijn omgang met het product, anders dan toegestaan in paragraaf 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product indien de ondernemer hem niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt voordat de overeenkomst werd gesloten.

 

Artikel 8 - Klanten die gebruik maken van hun herroepingsrecht en de daaraan verbonden kosten

1. De consument die van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, meldt dit binnen de herroepingstermijn aan de ondernemer door middel van het modelformulier voor het herroepingsrecht of op een andere ondubbelzinnige wijze.

2. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de melding als bedoeld in paragraaf 1 zendt de consument het product terug of overhandigt het aan (een vertegenwoordiger van) de ondernemer. De consument zal in ieder geval de termijn voor retourneren van de goederen in acht hebben genomen als hij het product terugstuurt voor de herroepingstermijn is verstreken.

3. De consument retourneert het product met alle relevante accessoires, indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking, en overeenkomstig de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de correcte en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht berusten bij de consument.

5. De consument draagt de directe kosten voor het terugsturen van het product. Indien de ondernemer niet heeft verklaard dat de consument deze kosten draagt of indien de ondernemer aangeeft dat hij bereid is deze kosten zelf te dragen, is de consument niet aansprakelijk voor de kosten van het terugzenden van de goederen.

6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, nadat hij er eerst uitdrukkelijk om heeft verzocht dat de verleende dienst of de levering tijdens de herroepingstermijn in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid wordt uitgevoerd, is de consument de ondernemer een geldbedrag verschuldigd dat gelijk is aan het gedeelte van de overeenkomst dat de ondernemer op het moment van de herroeping heeft uitgevoerd, in vergelijking met de uitvoering van de overeenkomst in zijn geheel.

7. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten rechtsgeldig ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping

1. Indien de ondernemer de consument de mogelijkheid biedt de herroeping langs elektronische weg te melden, stuurt hij na ontvangst van de verklaring onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt de consument onmiddellijk met alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten die de ondernemer voor het geretourneerde product in rekening heeft gebracht, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld. Behalve in gevallen waarin de ondernemer heeft aangeboden het product zelf op te halen, kan hij de terugbetaling uitstellen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.

3. Voor elke terugbetaling zal de ondernemer dezelfde betalingsmethode gebruiken als die welke de consument in eerste instantie gebruikte, tenzij de consument akkoord gaat met een andere methode. De terugbetaling is gratis voor de consument.

4. Als de consument kiest voor een dure methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten van de dure methode niet te vergoeden.

 

 

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht voor de volgende producten & diensten uitsluiten, doch uitsluitend indien duidelijk bij het aanbod, of tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld:

1. Producten/diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn gemaakt op basis van een specifieke keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon;

3. Producten die onderhevig zijn aan snel bederf of die beperkt houdbaar zijn;

4. Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn om terug te keren. Hieronder vallen ook oorbellen en schoonheids- en huidverzorgingsproducten;

5. Producten die door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

 

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen in de BTW-tarieven.

2. In afwijking van de vorige paragraaf kan de ondernemer producten of diensten tegen variabele prijzen aanbieden, indien deze prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.

4. Prijsverhogingen meer dan 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

- zij het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen; of

- de consument bevoegd is de overeenkomst op te zeggen op de dag dat de prijsverhoging ingaat.

5. De prijzen in aanbiedingen van producten of diensten zijn inclusief BTW.

 

Artikel 12 - Uitvoering van de overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor andere dan de gebruikelijke aanduiding.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur aangeboden extra garantieregeling kan nooit afbreuk doen aan de wettelijke rechten en vorderingen die een consument op grond van de overeenkomst tegen de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.

3. Een extra garantie wordt gedefinieerd als elke verbintenis van een ondernemer, zijn leverancier, importeur of fabrikant die een consument meer rechten of vorderingen toekent dan die welke de wet hem toekent, voor het geval hij zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor het verlenen van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar maakt.

3. Met inachtneming van hetgeen in artikel 4 van deze voorwaarden is bepaald, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere termijn voor levering is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bezorging niet dan wel slechts gedeeltelijk kan plaatsvinden, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding overeenkomstig vorige paragraaf betaalt de ondenemer de consument onmiddellijk het door hem betaalde bedrag terug.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Betaling

1. Voor zover in de overeenkomst of in aanvullende voorwaarden geen andere datum is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden betaald binnen 14 dagen na het begin van de herroepingstermijn, of bij gebreke van een herroepingstermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mogen de algemene voorwaarden nooit een voorschot van meer dan 50% bedingen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument is verplicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument zijn betalingsverplichting(en) niet tijdig nakomt, nadat de ondernemer de consument op de hoogte heeft gesteld van de betalingsachterstand, heeft de consument 14 dagen de tijd om de betalingsverplichting na te komen; indien de betaling niet binnen deze 14 dagen plaatsvindt, is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en heeft de ondernemer het recht om redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% van de onbetaalde bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500,-; en 5% over de volgende € 5.000,-, met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan van deze bedragen en percentages afwijken in het voordeel van de consument.

 

Artikel 15 - Klachtenprocedure

1. De ondernemer voorziet in een klachtenprocedure, waaraan voldoende bekendheid is gegeven, en zal een klacht volgens deze klachtenprocedure in behandeling nemen.

2. De consument die tekortkomingen bij de uitvoering van een overeenkomst heeft vastgesteld, moet de klachten onverwijld, volledig en met duidelijke omschrijving bij de ondernemer indienen.

3. Op klachten die bij de ondernemer worden ingediend, wordt binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument dient de ondernemer een termijn van ten minste 4 weken te geven om de klacht in gezamenlijk overleg op te lossen. Na deze termijn wordt de klacht een geschil waarop de geschillenregeling van toepassing is.

 

Artikel 16 – Geschillen​

1. Op overeenkomsten tussen een ondernemer en een consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Klachten over een product dienen binnen 7 dagen nadat de consument de fout heeft geconstateerd, aan de ondernemer te worden gemeld. Klachten worden door de ondernemer binnen 14 dagen behandeld. Indien het natuurlijk is dat er meer tijd nodig is, zal de consument deze extra tijd aan de ondernemer gunnen. De ondernemer geeft binnen 14 dagen aan wat de extra tijd is.

3. De consument moet de ondernemer ten minste vier weken de tijd geven om een oplossing te bieden. Wanneer geen oplossing wordt geboden die beide partijen tevredenstelt, worden geschillen tussen een consument en ondernemer over de sluiting of de uitoefening van overeenkomsten betreffende door het Europees ODR-platform te leveren producten en diensten 

(http://ec.europa.eu/odr) door de consument of ondernemer.

4. Wanneer de klacht gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer de consument vergoeden of een nieuw product aan de consument ter beschikking stellen.

 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de klant bij herroeping
Artikel 8 - Klanten die gebruikmaken van herroeping en de kosten die daaraan verbonden zijn
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Uitvoering van de overeenkomst en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenprocedure
Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities

Op deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

1. Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarbij een consument producten afneemt door middel van een overeenkomst op afstand en een ondernemer of een derde deze producten levert conform een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;

2. Herroepingstermijn: Termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van herroepingsrecht;

3. Consument: Natuurlijk persoon wiens handelingen niet worden verricht met het oog op doelen die verband houden met de uitoefening van een handels-, beroeps- of bedrijfsactiviteit;

4. Dag: Kalenderdag;

5. Duurzame drager: Elk middel - e-mails inbegrepen - dat een consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op zodanige wijze op te slaan dat het toekomstige gebruik of de toekomstige raadpleging ervan wordt vergemakkelijkt gedurende een periode die strookt met het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie vergemakkelijkt;

6. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van een overeenkomst op afstand;

7. Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan de consument aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen een ondernemer en een consument wordt gesloten in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Modelformulier voor het herroepingsrecht: Het Europese modelformulier voor het herroepingsrecht dat is opgenomen op de website van de ondernemer.

10. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor communicatie over het aanbod van de ondernemer en het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig hoeven te zijn.Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Byron Jewels

Gladiator 3

2211 ZT Noordwijkerhout

Iban: NL52 ABNA 0843 6603 25

Betalingsysteem: SISOW

Betaalkeuze: IDeal

BIC: ABNANL2A

BTW nr: NL 168935314B01

KvK: 68350023

Artikel 3: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst op afstand wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos kunnen worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van de vorige paragraaf en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos kunnen worden toegezonden.

4. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-gerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, is de tweede en derde paragraaf van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke voorwaarde die voor hem het meest gunstig is.Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen het aanbod goed te beoordelen. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat informatie die de consument duidelijk maakt welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in paragraaf 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer meteen elektronisch de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en een veilige webomgeving te garanderen. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer verstrekt de consument uiterlijk bij de levering van een product de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke en duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen:

- adres van de ondernemer waar de consument met zijn klachten terecht kan;

- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke verklaring betreffende de uitsluiting van het herroepingsrecht;

- informatie over garanties en bestaande service na verkoop;

- de prijs, inclusief alle belastingen op het product; de kosten van levering voor zover van toepassing, en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

- indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor het herroepingsrecht.Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van de producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van ten minste 14 dagen. De ondernemer mag de consument om de reden van deze ontbinding vragen, maar de consument is niet verplicht de reden(en) van de ontbinding op te geven.

2. De in paragraaf 1 genoemde periode gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument, of door een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, of:

- indien de consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan één enkele bestelling weigeren voor meerdere producten met verschillende leveringsdata, op voorwaarde dat hij de consument hiervan duidelijk op de hoogte heeft gebracht vóór het bestelproces.

- indien de levering van een product betrekking heeft op verschillende leveringen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Verlengde herroepingstermijn voor producten in het geval dat de consument niet op de hoogte was van het herroepingsrecht:

1. Indien de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt of indien het modelformulier niet is verstrekt, eindigt de herroepingstermijn twaalf maanden na het verstrijken van de oorspronkelijk vastgestelde herroepingstermijn op grond van de vorige paragrafen van dit artikel.

2. Indien de handelaar de consument de in de vorige paragraaf bedoelde informatie binnen twaalf maanden na de aanvangsdatum van de oorspronkelijke herroepingstermijn heeft verstrekt, eindigt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn

1. Tijdens de herroepingstermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij mag het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de doeltreffendheid van het product te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts op dezelfde manier mag behandelen en inspecteren als hij in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van zijn omgang met het product, anders dan toegestaan in paragraaf 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product indien de ondernemer hem niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt voordat de overeenkomst werd gesloten.Artikel 8 - Klanten die gebruik maken van hun herroepingsrecht en de daaraan verbonden kosten

1. De consument die van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, meldt dit binnen de herroepingstermijn aan de ondernemer door middel van het modelformulier voor het herroepingsrecht of op een andere ondubbelzinnige wijze.

2. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de melding als bedoeld in paragraaf 1 zendt de consument het product terug of overhandigt het aan (een vertegenwoordiger van) de ondernemer. De consument zal in ieder geval de termijn voor retourneren van de goederen in acht hebben genomen als hij het product terugstuurt voor de herroepingstermijn is verstreken.

3. De consument retourneert het product met alle relevante accessoires, indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking, en overeenkomstig de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de correcte en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht berusten bij de consument.

5. De consument draagt de directe kosten voor het terugsturen van het product. Indien de ondernemer niet heeft verklaard dat de consument deze kosten draagt of indien de ondernemer aangeeft dat hij bereid is deze kosten zelf te dragen, is de consument niet aansprakelijk voor de kosten van het terugzenden van de goederen.

6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, nadat hij er eerst uitdrukkelijk om heeft verzocht dat de verleende dienst of de levering tijdens de herroepingstermijn in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid wordt uitgevoerd, is de consument de ondernemer een geldbedrag verschuldigd dat gelijk is aan het gedeelte van de overeenkomst dat de ondernemer op het moment van de herroeping heeft uitgevoerd, in vergelijking met de uitvoering van de overeenkomst in zijn geheel.

7. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten rechtsgeldig ontbonden.Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping

1. Indien de ondernemer de consument de mogelijkheid biedt de herroeping langs elektronische weg te melden, stuurt hij na ontvangst van de verklaring onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt de consument onmiddellijk met alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten die de ondernemer voor het geretourneerde product in rekening heeft gebracht, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld. Behalve in gevallen waarin de ondernemer heeft aangeboden het product zelf op te halen, kan hij de terugbetaling uitstellen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.

3. Voor elke terugbetaling zal de ondernemer dezelfde betalingsmethode gebruiken als die welke de consument in eerste instantie gebruikte, tenzij de consument akkoord gaat met een andere methode. De terugbetaling is gratis voor de consument.

4. Als de consument kiest voor een dure methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten van de dure methode niet te vergoeden.

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht voor de volgende producten & diensten uitsluiten, doch uitsluitend indien duidelijk bij het aanbod, of tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld:

1. Producten/diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn gemaakt op basis van een specifieke keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon;

3. Producten die onderhevig zijn aan snel bederf of die beperkt houdbaar zijn;

4. Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn om terug te keren. Hieronder vallen ook oorbellen en schoonheids- en huidverzorgingsproducten;

5. Producten die door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen in de BTW-tarieven.

2. In afwijking van de vorige paragraaf kan de ondernemer producten of diensten tegen variabele prijzen aanbieden, indien deze prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.

4. Prijsverhogingen meer dan 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

- zij het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen; of

- de consument bevoegd is de overeenkomst op te zeggen op de dag dat de prijsverhoging ingaat.

5. De prijzen in aanbiedingen van producten of diensten zijn inclusief BTW.Artikel 12 - Uitvoering van de overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor andere dan de gebruikelijke aanduiding.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur aangeboden extra garantieregeling kan nooit afbreuk doen aan de wettelijke rechten en vorderingen die een consument op grond van de overeenkomst tegen de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.

3. Een extra garantie wordt gedefinieerd als elke verbintenis van een ondernemer, zijn leverancier, importeur of fabrikant die een consument meer rechten of vorderingen toekent dan die welke de wet hem toekent, voor het geval hij zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor het verlenen van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar maakt.

3. Met inachtneming van hetgeen in artikel 4 van deze voorwaarden is bepaald, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere termijn voor levering is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bezorging niet dan wel slechts gedeeltelijk kan plaatsvinden, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding overeenkomstig vorige paragraaf betaalt de ondenemer de consument onmiddellijk het door hem betaalde bedrag terug.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Artikel 14 - Betaling

1. Voor zover in de overeenkomst of in aanvullende voorwaarden geen andere datum is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden betaald binnen 14 dagen na het begin van de herroepingstermijn, of bij gebreke van een herroepingstermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mogen de algemene voorwaarden nooit een voorschot van meer dan 50% bedingen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument is verplicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument zijn betalingsverplichting(en) niet tijdig nakomt, nadat de ondernemer de consument op de hoogte heeft gesteld van de betalingsachterstand, heeft de consument 14 dagen de tijd om de betalingsverplichting na te komen; indien de betaling niet binnen deze 14 dagen plaatsvindt, is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en heeft de ondernemer het recht om redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% van de onbetaalde bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500,-; en 5% over de volgende € 5.000,-, met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan van deze bedragen en percentages afwijken in het voordeel van de consument.Artikel 15 - Klachtenprocedure

1. De ondernemer voorziet in een klachtenprocedure, waaraan voldoende bekendheid is gegeven, en zal een klacht volgens deze klachtenprocedure in behandeling nemen.

2. De consument die tekortkomingen bij de uitvoering van een overeenkomst heeft vastgesteld, moet de klachten onverwijld, volledig en met duidelijke omschrijving bij de ondernemer indienen.

3. Op klachten die bij de ondernemer worden ingediend, wordt binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument dient de ondernemer een termijn van ten minste 4 weken te geven om de klacht in gezamenlijk overleg op te lossen. Na deze termijn wordt de klacht een geschil waarop de geschillenregeling van toepassing is.Artikel 16 – Geschillen​

1. Op overeenkomsten tussen een ondernemer en een consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Klachten over een product dienen binnen 7 dagen nadat de consument de fout heeft geconstateerd, aan de ondernemer te worden gemeld. Klachten worden door de ondernemer binnen 14 dagen behandeld. Indien het natuurlijk is dat er meer tijd nodig is, zal de consument deze extra tijd aan de ondernemer gunnen. De ondernemer geeft binnen 14 dagen aan wat de extra tijd is.

3. De consument moet de ondernemer ten minste vier weken de tijd geven om een oplossing te bieden. Wanneer geen oplossing wordt geboden die beide partijen tevredenstelt, worden geschillen tussen een consument en ondernemer over de sluiting of de uitoefening van overeenkomsten betreffende door het Europees ODR-platform te leveren producten en diensten

(http://ec.europa.eu/odr) door de consument of ondernemer.

4. Wanneer de klacht gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer de consument vergoeden of een nieuw product aan de consument ter beschikking stellen.Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 b y r o n j e w e l s | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel